Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ուսումնական նյութ. կապակցող բառեր և արտահայտություններ

according to ըստ, համաձայն
after հետո
although չնայած
apart from բացի, չհաշված
as քանի, որ
as a result of արդյունքում
as … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքան
as compared with համեմատած մի բանի հետ
as far as որքանով, որ; մինչև
as for ինչ վերաբերում է
aside from բացառությամբ
as if կարծես
as long as մինչև այն ժամանակ, երբ
as regards Ինչ վերաբերում է
as soon as հենց, որ
as though կարծես
as to ինչ վերաբերում է
as well as ինչպես նաև
at the expense of մի բանի հաշվին
because որովհետև
because of պատճառով
both … and և … և
but for եթե չլիներ
by means of միջոցով
by the time մինչև
by virtue of շնորհիվ
concerning վերաբերյալ
compared with համեմատած
contrary to հակառակ
despite չնայած
directly հենց որ,
due to շնորհիվ
either … or կամ … կամ
either նույնպես, երկուսից յուրաքանչյուրը
except բացի, բացառությամբ
except for բացի (նախադասության սկզբում)
failing մի բան չունենալու պատճառով, եթե մի բան առկա չլինի
following հետևյալ
21
for քանի որ
for the purpose of նպատակով
for the sake of հանուն
furthermore դեռ ավելին
hardly … when հազիվ … երբ
hence հետևաբար
however սակայն, որքան էլ որ,
if եթե
immediately անմիջապես
in accordance with համապատասխան մի բանի
in addition to ի հավելումն մի բանի in behalf of հանուն
in case այն դեպքում, եթե
in comparison with համեմատած
in compliance with; in conformity with համապատասխան
in connection with առումով, կապված մի բանի հետ
in a consequence of հետևանքով
in consequence հետևանքում
independently of անկախ
in exchange for մի բանի փոխարեն
in favour of ի օգուտ մի բանի
in order that որպեսզի
in relation to վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է
in return for փոխարենը
in so far as որքանով որ
in spite of չնայած
in spite of the fact that Չնայած այն բանի, որ
instead փոխարենը
instead of մի բանի փոխարեն
in the course of ընթացքում
in the event of այն դեպքում, եթե
in the name of մեկի անունից
in view of նկատի ունենալով այն, որ
in virtue of շնորհիվ
irrespective of անկախ մի բանից
lest որպեսզի … չ
like նման
moreover դեռ ավելին
neither … nor ոչ … ոչ
neither ոչ մեկը, ոչ մյուսը
Nevertheless այնուամենայնիվ
no sooner … than չհասցնել մի բան անել… երբ
not only … but also ոչ միայն … այլ նաև
22
notwithstanding that չնայած, այնուամենայնիվ
now that հիմա, երբ
on account of հետևանքով
on behalf of մեկի անունից
on condition that այն պայմանով, որ
on the ground that այն հիման վրա, որ
on the part of մեկի կողմից
opposite to դիմաց, հակառակ
or else թե չէ
otherwise այլապես
owing to շնորհիվ
prior to նախորդող
provided that; providing that
այն պայմանով որ, եթե միայն
regarding վերաբերյալ
saving բացառությամբ, չհաշված
since քանի որ
so as որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա)
not so … as ոչ այնքան … որքան
so far as որքան որ
so long as եթե, այն պայմանով, որ
so that Որպեսզի (հետևում է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությու)
still այդուհանդերձ, այնուամենայնիվ
supposing that ենթադրենք, որ
thanks to շնորհիվ
therefore ուստի
though չնայած
unless եթե … չ
until մինչև … չ
unlike ի տարբերություն
up to մինչև
versus մի բանը մի այլ բանի դիմաց (համեմատելու իմաստով)
via միջոցով (օգնությամբ)
whatever ինչ էլ որ
whenever երբ էլ որ
whereas այն դեպքում, երբ
wherever որտեղ էլ որ
whether թե արդյոք
while մինչդեռ
whoever ով էլ որ
with a view to մտադրությամբ, նպատակով
within մի ժամանակահատվածի ընթացքում
with the exception of բացառությամբ
23
with the purpose of նպատակով
yet մինչդեռ, այնուամենայնիվ, բայց և այնպես

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: