Design a site like this with WordPress.com
Get started

English Assignment

Առաջադրանք I. Continue the sentence in English.  Առաջադրանք Translate the sentences into English Հնարավոր է, որ դու ստացած լինեիր այդ պաշտոնը, եթե դիմած լինեիր դրա համար: –You might have gotten the position if you had applied for it. Հնարավոր է, որ նա է դա արել: –He might have done it. Ինչու՞ են ուտելիքի մնացորդները թողելContinue reading “English Assignment”

English Assignment

Model: Why isn’t this question ever discussed? It’s not the sort of question to be discussed. Now translate the Armenian sentences into English according to the model. Why wasn’t he appointed head of the department? Նա այն տեսակ անձնավորություն չէ, որ նշանակվի ամբիոնի վարիչ:- He is not the sort of person to be appointed headContinue reading “English Assignment”

English assignment

1. Do you feel illegal immigrants should be granted all the same rights (and more) than nationalized citizens? I believe that all human beings should be treated equally. When it comes to immigrants, it is extremely complicated to say if they should be granted all the same rights and more, than nationalized citizens. Immigrants areContinue reading “English assignment”

English assignment

Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Պետք է լրացնել առաջին մասիրը: If you go to Australia, you will see a lot of wild animals. If you don’t pay attention to the road, you will have a car accident. If you break my rules, I will punish you. If you don’t receive a call, I will sendContinue reading “English assignment”

English assignment

Task: Finish each of the sentences in such a way that it means exactly the same as the given one. Ավարտեք յուրաքանչյուր նախադասությունը այնպես, որ այն արտահայտի տրված նախադասության ճիշտ նույն իմաստը: Even though it was hot sunny weather, she was wearing a warm coat. In spite of much snow in the fields, we managed toContinue reading “English assignment”

Ուսումնական նյութ. կապակցող բառեր և արտահայտություններ

according to ըստ, համաձայնafter հետոalthough չնայածapart from բացի, չհաշվածas քանի, որas a result of արդյունքումas … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքանas compared with համեմատած մի բանի հետas far as որքանով, որ; մինչևas for ինչ վերաբերում էaside from բացառությամբas if կարծեսas long as մինչև այն ժամանակ, երբas regards Ինչ վերաբերում էas soon as հենց,Continue reading Ուսումնական նյութ. կապակցող բառեր և արտահայտություններ