Design a site like this with WordPress.com
Get started

English assignment

Տրված են նախադասությունների երկրորդ մասերը: Պետք է լրացնել առաջին մասիրը: If you go to Australia, you will see a lot of wild animals. If you don’t pay attention to the road, you will have a car accident. If you break my rules, I will punish you. If you don’t receive a call, I will sendContinue reading “English assignment”

English assignment

Task: Finish each of the sentences in such a way that it means exactly the same as the given one. Ավարտեք յուրաքանչյուր նախադասությունը այնպես, որ այն արտահայտի տրված նախադասության ճիշտ նույն իմաստը: Even though it was hot sunny weather, she was wearing a warm coat. In spite of much snow in the fields, we managed toContinue reading “English assignment”

Ուսումնական նյութ. կապակցող բառեր և արտահայտություններ

according to ըստ, համաձայնafter հետոalthough չնայածapart from բացի, չհաշվածas քանի, որas a result of արդյունքումas … as այնպես … ինչպես, այնքան … որքանas compared with համեմատած մի բանի հետas far as որքանով, որ; մինչևas for ինչ վերաբերում էaside from բացառությամբas if կարծեսas long as մինչև այն ժամանակ, երբas regards Ինչ վերաբերում էas soon as հենց,Continue reading Ուսումնական նյութ. կապակցող բառեր և արտահայտություններ

English Assignments

II. Here are 12 sentences. Eight sentences have mistakes in them and four sentences are correct. Leave the correct sentences as they are and correct the mistakes in eight sentences. III. Can you contradict me? The films which were released some 40-50 years ago were much better than modern films. The technology and money for modern moviesContinue reading “English Assignments”

Is higher education a necessary prerequisite for an individual’s financial success in the future?

Importance of Pursuing Higher Education Higher education learning is provided by academic institutions that award degree certificates such as universities and colleges. People who acquire tertiary education are better placed to get well-paying jobs in the job market and develop a distinctive career path. They are also more likely to develop deep critical and reasoningContinue reading “Is higher education a necessary prerequisite for an individual’s financial success in the future?”

English Assignment 2

Task 1. Երանի տվեք այս իրավիճակներում: Paraphrasing Our previous lesson was devoted to paraphrasing. Now we are going to express the same idea of a sentence by changing it grammatically. Express the same idea with the given beginning. Smoking is forbidden in public places. 2. After he had filled in the form, he handed itContinue reading “English Assignment 2”

English Task

I. Do you know what paraphrasing (վերափոխում) is? It is rephrasing a text by replacing words that are similar in meaning or using similar sentence structures with words that are synonyms to the words in the original sentence. Paraphrasing is very often used by students, bloggers, and writers when they don’t want others to knowContinue reading “English Task”