Design a site like this with WordPress.com
Get started

Թթուներ

Առաջադրանքներ՝

*1. -Սահմանել   ո՞ր  բարդ նյութերն են   կոչվում  թթուներ, գրել  թթուների  ընդհանուր  բանաձևը. .. 

*2. Գրեք  առնվազն 5 անթթվածին  թթուների  բանաձևերը և անվանումները… 

*3. Գրեք  առնվազն  10 թթվածնավոր  թթուների   բանաձևերը  և  անվանումները… 

*4. Ինչպե՞ս  են  ստանում  թթուներ, գրեք համապատասխան  ռեակցիաների       

     հավասարումները… 

*5. Թվարկեք  թթուների  ֆիզիկական  հատկությունները… 

*6.-Գրեք  թթուների քիմիական հատկությունները. այսինքն թթուների  փոխազդեցությունը   պարզ  և բարդ նյութերի հետ  ռեակցիաների հավասարումները…

ա) Թթուների փոխազդեցությունը  հայտանյութերի հետ (լակմուսը ՝ կարմիր, մեթիլօրանժը՝ մուգ վարդագույն, ֆենոֆտալեինը՝ թթուներում չի գունավորվում)

բ) Թթուների փոխազդեցությունը հիմքերի հետ (բարդ)

KOH+HCl=KCl+H2O

հիմնային օքսիդների հետ.

CuO+2HCl=CuCl2+H2

Թթուների փոխազդեցությունը մետաղների հետ (պարզ), առաջացնում է աղ.

Fe+2HCl=FeCl2+H2

Թթուների փոխազդեցությունը աղերի հետ՝

Ա) անլուծելի թթու

H2SO4+NaSiO3=Na2SO4+H2SiO3

Բ) անկայուն թթու

K2CO3+2HBr=AgBr+HNO3

Գ) անլուծելի աղ

AgNO3+NBr=AgBr+HNO3

Անկայուն թթուները տաքացնելիս քայքայվում են.

H2SiO3→SiO2+H2O

4HNO3→4NO2+O2+2H2O

*7.-Ո՞ր  բնագավառներում  են կիրառում  թթուները…

Առօրյա կյանքւմ, արդյունաբերության, բժշկության

*8.-Կենցաղում  օգտագործվող  ինչպիսի՞ թթուներ  գիտեք… 

Մրջնաթթուքացախաթթուկիտրոնաթթու

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: