Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության հողային ծածկը

  1. Նկարագրել Հայաստանի Հանրապետության հողային ծածկը։

Հայաստանի Հանրապետության հողային ֆոնդը (այսինքն՝ տարածքը) կազմում
է 2974.3 հատ հեկտար: Ընդ որում՝ գյուղատնտեսական արտադրության համար
հնարավոր է օգտագործել ամբողջի 46.8%-ը: Քանի որ հայկական լեռնաշխարհը, այդ
թվում Հայաստանի Հանրապետությունը, տիպիկ լեռանային երկիր է, ունի խիստ
կտրտված մակերևույթ, տարածքի զգալի մասը լերկ ժայռեր են, այդ իսկ պատճառով գյուղատնտեսության համար պիտանի հողերը սահմանափակ են: Ներկայումս
հանրապետության հողային ֆոնդը կազմում է 1391 հազ հեկտար, որից մոտ 36%-ը կազմում են վարելահողերը, մոտ 4%-ը բազմամյա տնկարկներն են, մոտ 10%-ը խոտհարկները:

Անտառային հողերը զբաղեցնում են 712 հազար հեկտարի տարածք 500-2400 մ բարձրության վրա, որը բնութագրվում է հումուսի զգալի բովանդակությամբ (4-11%): Ներկայացված է անտառային շագանակագույնով (133 հազար հա լանջերին 1800-2250 մ բարձրությամբ), շագանակագույն (500-1700 մ բարձրությամբ լեռնաշղթաների վրա 564 հազար հա, իսկ արեւի լանջերը, 2400 մ բարձրության վրա), Փամբակա, Սյունիք) եւ Շրջանառի (15 հազար հեկտար Գուոգարկայի, Ախումի, Բարգուշ) հողերի լանջին:

Հանքարդյունաբերության եւ մարգագետնի հողերը զբաղեցնում են 629 հազար հեկտար տարածք 2200-4000 մ բարձրության վրա: Բաշխված լեռներում գրեթե ամբողջ Հայաստանում (բացառությամբ Շիրակի): Կոշտ մարգագետնի հողեր (346 հազար հա 2200-2600 մ) եւ մարգագետին-տափաստան (1800-2600 մ) 283 հազար բարձունքներ բաժանվում են ինքնին: Բնութագրվում է բարձր հումուսով (համապատասխանաբար `հանքարդյունաբերության եւ մարգագետնի-տափաստանային 13-20% եւ 8-13%):

  1. Ի՞նչ գործոններով է պայմանավորված ՀՀ-ն հողային տիպերի բազմազանությունը:

Հայաստանի ծածկույթը շատ բազմազան է, ինչը տարբեր գործոնների հետևանք է։Դրանք են տարաբնույթ ապարները,կլիմայական պայմանները,բուսականությունը և տեղանքի ռելիեֆը։

  1. Առանձնացնել Հայաստանում՝ հողային ռեսուրսում առկա հիմնախնդիրները։

Հողերի պահպանման գլխավոր ուղղությունն էրոզիայի դեմ պայքարն է: Էրոզիայի դեմ պայքարը բազմաբնույթ միջոցառումների համալիր է, որի նպատակն է պաշտպանել հողի վերին՝ առավել բերրի շերտը տեղատարումից, վերականգնել և
բարելավվել հողատարածությունները:

Հայաստանի Հանրապետությունում մշակովի հողատարածքների
սակավության պատճառով յուրացվում են նաև մեծ թեքության լանջեր, կտրտված
ռելիեֆով, սելավավտանգ, ողողվող, ջրածածկման ենթակա հողամասեր, որի
հետևանքով ուժեղանում է հողերի դեգրադացիան և ինտենսիվանում են սողանքային երևույթները: Արոտավայրերի ծանրաբեռնվածությունը, ճանապարհներիբացակայությունը՝ կապված վաղ գարնանն անասուններին լեռնային արոտներըբարձրացնելու հետ, բարելավման միջոցառումների գրեթե բացակայությունը,անսիստեմ արածեցումը բերում է լանջերի խիստ թեքության պայմաններում բուսածածկույթի նվազմանը և հողերի աստիճանաբար քայքայմանը:

  1. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա պատկերեք ՀՀ-ն հողային տիպերի տարածման շրջանները։

Կիսաանապատային գորշ հողեր

Զբաղեցնում են հիմնականում Արարատյան գոգավորության ցածրադիր հոտու մինչև 1300մ բարձրությունները։

Չնայած ցածր որակական ցուցանիշների այս հողերն ինտենսիվ օգտահործվում են, ինչի շնորհիվ փոխել են իրենց բնական հատկանիշները՝հարստացել են հումուսով, ձեռք են բերել կնձիկային կառուցվածք և վերածվել արգավանդ կուլտուր ոռոգելի հողերի։

Լեռնաշագանակագույն հողերը

Տարածվում են հանրապետության հյուսիս-արևելքում` մի նչեւ 800 մ, և հարավում` 1300-1700մ բարձրությունների վրա:

Ձևվորվում են շոգ և համեմատաբար չոր կլիմայական պայմաններում։

Լեռնային սևահողերը

Հայաստանի գյուղատնտեսության գլխավոր հարդտությունն է։ Տարածվում է 1300-2400մ բարձրություններում։

Լետնային գորշ և դառչնագույն հողերը

Տարածված են հանրապետության լեռնալանջերի 900-2400մ բարձրություններում։Գոյացել են խոնավ և չափավոր տաք կլիմայի պայմաններում։

Մարգագետնատափաստանային հողեր

Տարածվում են սևահողերից և լեռնանտառային հողերից բարձր՝2100ից մինչև 2400-2500մետր բարձրություններում։

Լեռնամարգագետային հողերը

Ձևավորվել են ցորտ լեռնային կլիմայի՝ համեմատաբար բարձր խոնավության և ցար ջերմաստիճանի պայմաններում,մերձալպյան ու ալպյան բուսածածկույթի բուսածածկույթի տակ։

Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-1.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: