Design a site like this with WordPress.com
Get started

Փետրվար 22-27

 1.Հաշվե ́ք ածխաթթու գազի (CO2), ծծմբային գազի (SO2), ջրի (H2O) եւ ազոտի (II) օքսի­ դի(NO) հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածները (Mr):

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+34=42
Mr(SO2)=Ar(S)+2Ar(O)=32+34=66
Mr(H2O)=2Ar(H)+Ar(O)=2+16=18
Mr(NO)=Ar(N)+Ar(O)=14+16=30

2.Ընտրե ́ք ճիշտ պատասխանը:

CH4­ի հարաբերական մոլեկուլային զանգ­ վածն է`

ա) 16 գ) 24 բ) 20 դ) 28

3.Որոշեք, թե երկաթի Fe2O3 եւ Fe3O4 միացու­թյուններում երկաթի օքսիդացման աստիճանը:

Fe2O3 =160

Fe3O4 =212

4.Ո՞րն է երկտարր միացության քիմիական բանաձեւը, որում տարրերի զանգվածային բաժինները հավասար են.

1) CO,=28
2) CO2,=44 3) SO3,=80 4) SO2=64

5. Քանի՞ աղ կա հետեւյալ շարքերում՝

ա) CaO, KClNaOH, P2O5, KNO3, Ca(OH)2, Na2SO4, MgSO4, Fe(NO3)3, CO2, HF.
բ) BaSO4, HNO3, Cu(OH)2, NaNO3, Al2(SO4)3, Ni(OH)2, AICI3, Fe2O3:

6. Բերված օրինակներից ընտրե ́ք տեղակալ­ ման , փոխանակման ռեակցիաներին համապատասխան հավասարումները.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: