Design a site like this with WordPress.com
Get started

Պարապունք 10

16. Ինչպե՞ս են անվանում y=ax2(a>0)ֆունկցիայի գրաֆիկը: 18. Ի՞նչ հատկություններով է օժտված y=ax2(a>0)ֆունկցիան: 19. Ֆունկցիան տրված է y=5×2 բանաձևով: Անվանեք կախյալ և անկախ փոփոխությունները: Հաշվեք y(0), y(1), y(2), y(3), y(-1), y(-2), y(-3) թվերը: Լուծումը ձևավորեք աղյուսակի տեսքով: