Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանրահաշիվ առաջադրանքներ

57. ա) x-y=5 -4x+4y=20 x=5, y=0 բ)2x+3y+4=0 5x+6y=7 7x+9y=7 x=16, y=-16 գ)3x-2y=11 4x-5=3 7x-7y=14 x=2, y=-2 դ)5x+6y=13 7x+18y+1=0 12x+24y=0 x=2, y=-2 ե) 7x+6y=1.5 4x-9y-5=0 11x-10y=0 x=1, y=6 զ) 3x+4y=3.5 -3x-4y=40 x=0, y=4 59. ա)x+5=5+3x x-3=9x+1 x=0, x=-1/2 բ) y+3=2y-4 2x+3=x (x,y)=(-3,7) գ) 3y-4=2-3y y=11/3-3y y=1, y=11/12 դ)x+y=x+y x-y+2=0 x=-2, y=2 ե)2x+3y=2x+3y+2 x-7y+1=0 0=2 x-7y+1=0 զ)3x+5y=5(x+3y)-2(x+5y)Continue reading “Հանրահաշիվ առաջադրանքներ”

Գրաֆիկական եղանակ հանրահաշիվ

Դիցուք տրված է x և y անհայտներով գծային հավասարումների համակարգ՝ {a1x+b1y+c1=0 {a2x+b2y+c2=0 1. Լուծենք հետևյալ համակարգը:  {x+2y−5=0, {2x+4y+3=0 x+2y−5=0 հավասարման գրաֆիկն ուղիղ գիծ է: Կառուցենք այդ ուղիղը:  Գտնենք այս հավասարմանը բավարարող երկու կետ՝  x 5 0 y 0 2,5 xОy հարթության վրա կառուցենք գտնված (5;0) և (0;2.5) կետերը և դրանցով տանենք l1 ուղիղը:  2x+4y+3=0 հավասարման գրաֆիկը ևս ուղիղ գիծ է:  Գտնենք այս հավասարմանը բավարարող երկու կետ՝ Continue reading “Գրաֆիկական եղանակ հանրահաշիվ”

Հանրահաշիվ Գումարման եղանակը

Երկու անհայտներով երկու հավասարումների համակարգի լուծման գումարման (գործակիցների հավասարեցման) եղանակի ալգորիթմը:1. Հավասարեցնել (եթե անհրաժեշտ է) փոփոխականներից մեկի գործակիցների մոդուլները:2. Գումարել կամ հանել հավասարումները: Լուծել ստացված մեկ փոփոխականով հավասարումը և գտնել անհայտներից մեկը:   3. Երկրորդ քայլում գտած արժեքը տեղադրել հավասարումներից որևէ մեկի մեջ և գտնել համակարգի երկրորդ փոփոխականի արժեքը:   4. Գրել պատասխանը:  1. Լուծել հավասարումների համակարգը՝  {3x−y=9 {2x+y=11 Լուծում:  Գումարենք հավասարումները՝ +{3x−y=9 {2x+y=11 (3x−y)+(2x+y)=9+11Continue reading “Հանրահաշիվ Գումարման եղանակը”

Հանրահաշիվ 2-6

31. Եթե մտապահված թվից հանենք 35, ստացված թիվը կրկնապատկենք և արդյունքը փոքրացնենք 3-ով, ապա կստանանք մտապահված թիվը: Գտեք մտապահված թիվը: (x-35)⦁2-3=x, 2x-70-3=x, 2x-73=x, 2x-x=73, x=73: 32. Երեք բնական թվերի գումարը 247 է: Նրանցից մեկը ամենամեծ երկնիշ զույգ թիվն է: Իսկ մյուսը՝ ամենափոքր եռանիշ կենտ թիվը: Գտեք երրորդ թիվը: ամենամեծ երկնիշ զույգ թիվը- 98 ամենափոքր եռանիշContinue reading “Հանրահաշիվ 2-6”