Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն դաս 19

Շրջակա միջավայրի վնասակար ազդեցությունը մարդու առողջության վրա։ Միջավայրի վիճակը և մարդու առողջությունը Օդի, ջրի, հողի և սննդամթերքի աղտոտումը, աղմուկի ազդեցությունը, մարդու՝ բնութան հետ կապերի ձևափոխությունը և սահմանափակումը բացասաբար են ազդում մարդու առողջության վրա: Մարդու առողջության վրա բացասաբար ազդող գործոնների թվում առաջնային տեղերից մեկը զբաղեցնում են աղտոտման ձևերը: Մարդու կողմից կենսոլորտ են ներմուծվել բնությանը ոչ բնորոշContinue reading “Կենսաբանություն դաս 19”

Կենսաբանություն դաս 18

Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները: Մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրները: Բնության հաշվեկշիռը մարդու կողմից խախտվել է դեռևս այն ժամանակից, երբ նա սկսել է ընտելացնել կենդանիներ և զբաղվել գյուղատնտեսությամբ: Մարդու տնտեսական գործունեության և որսի հետևանքով հարստահարվել են բնական պաշարները, անվերադարձ ձևով ոչնչացել են խոշոր կենդանիները, ինչպիսիք են ռնգեղջյուրները, ձիերը, մամոնտները, զուբրերը, ցուլերը,Continue reading “Կենսաբանություն դաս 18”

Կենսաբանություն դաս 17

Միջավայրի կենսածին գործոններ, օրգանիզմների միջև  տեղի  ունեցող փոխհարաբերությունները,չեզոքություն, մրցակցություն Ցանկացած կենդանի օրգանիզմ մեկուսացված չէ մյուս օրգանիզմների և շրջակա միջավայրի ոչ կենսածին գործոնների ազդեցություններից: Կենդանի օրգանիզմների միջև փոխհարաբերությունները փոխազդեցությունները, ինչպես նաև իրենց ազդեցությունը գոյության պայմանների վրա իրենցից ներկայացնում են կենսածին գործոնների ամբողջություն: Ոչ կենսածին գործոնները շարքին են դասվում անկենդան մարմինների գործոնները: Առաջին հերթին կլիմայական, հողի հատկությունները վյալContinue reading “Կենսաբանություն դաս 17”

Կենսաբանություն

Տեսակ, պոպուլյացիա, էվոլյուցիայի գլխավոր ուղիները՝ արոմորֆոզ, իդեոադապտացիա, ընդհանուր դեգեներացիա: Տեսակ է համարվում այն առանձնյակների ամբողջությունը, որոնք ունեն ձևաբանական, ֆիզիոլոգիական և այլ կենսաբանական առանձնահատկությունների ժառանգական նմանություն, ազատ խաչասերվում ու բեղուն սերունդ են տալիս, հարմարված են կյանքի որոշակի պայմաններին և բնության մեջ գրավում են որոշակի տարածք՝ արեալ: Պոպուլյացիան տեսակի գոյության տարատեսակ ձևն է։ Պոպուլյացիան, դա նույն բնակեցման տարածք զբաղեցնողContinue reading “Կենսաբանություն”

Կենսաբանություն դաս 17

Միջավայրի կենսածին գործոններ, օրգանիզմների միջև  տեղի  ունեցող փոխհարաբերությունները,չեզոքություն, մրցակցություն, սիմբիոզ: Բոլոր կենդանի էակներն ունեն սնվելու կարիք։ Բնության մեջ ոչ մի օրգանիզմ չի կարող գոյություն ունենալ առանց միջավայրի։ Օրգանիզմը սնվում է մյուսով և ինքն էլ իր հերթին սնունդ է ծառայում երրորդի համար: Կանաչ բույսերը, օգտագործելով արևի էներգիան, ջուրը և օդի ածխաթթու գազը, սինթեզում են իրենց կենսագործունեության համար անհրաժեշտContinue reading “Կենսաբանություն դաս 17”

Կենսաբանություն դաս 16

Էկոլոգիական գործոններ, դրանց դասակարումը Կենդանի օրգանիզմի կյանքի կենսածին և ոչ կենսածին պայմանների ամբողջությունը կազմում է նրա կյանքի միջավայրը։ Կենսոլորտի սահմաններում տարբերում են կյանքի չորս հիմնական միջավայրեր՝ ջրային, ցամաքաօդային, հողային միջավայրեր և կենդանի օրգանիզմները որպես կյանքի միջավայր։ Արտաքին միջավայրի այն բաղադրիչները, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի ազդում են կենդանի օրգանիզմների կենսագործունեության, թվաքանակի, աշխարհագրական տեղաբաշխման և տարածվածության վրա,Continue reading “Կենսաբանություն դաս 16”

Կենսաբանություն

1.Ոչ ժառանգական փոփոխություններ, բերել հանդիպող օրինակներ , բացատրել դրանց առաջացման պատճառները։ Կենսաբանության մեջ մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը մեկ կենդանի օրգանիզմի կարողությունն է ՝ հարմարվելու իր գենոտիպում գտնվող շրջակա միջավայրի գործոններին: Այս հատկության շնորհիվ անհատները հարմարվում են կլիմայական փոփոխություններին և գոյության այլ պայմաններին։ ցանկացած օրգանիզմում տեղի ունեցող հարմարվողական գործընթացների հիմքում ընկած է: Այսպիսով, օտար կենդանիների մոտ, պահպանման պայմաններիContinue reading “Կենսաբանություն”

Կենսաբանություն

1.Նկարագրել անսեռ և սեռական բազմացումները, առավելությունները և թերությունները Նրա առավելությունը:Անսեռ բազմացման նկատմամբ այն է, որ երկու ծնողների ժառանգական հատկանիշները վերահամակցելու հնարավորություն է տալիս։  Անսեռ բազմացման առավելությունը այն է որ կարող է բազմանալ միայնակ: Սեռական բազմացման թերությունը այն է որ պետք է բազմանալ 2 ծնողական առանձնակով պետք է բազմանա: 2.Ինչ է գենոտիպը և ֆենոտիպը, դոմինանտ և ռեցեսիվContinue reading “Կենսաբանություն”

Կենսաբանություն

 Հետսաղմնային զարգացման շրջանները,ընդհանուր բաժնի ամփոփում։Կրկնակի բեղմնավորում Վիրուսներ Համացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ վիրուսների վերաբերյալ, համեմատել տարբեր վիրուսների գոյատևման պայմանները, առաջացրած հիվանդությունները, բուժման հնարավոր եղանակները: Համացանցից գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ վիրուսների վերաբերյալ, համեմատել տարբեր վիրուսների գոյատևման պայմանները, առաջացրած հիվանդությունները, բուժման հնարավոր եղանակները: Հետաքրքիր փաստ վիրուսների մասին Երկրի վրա քիչ կենդանի էակներ են այնքան հարմարեցված գոյատևման և վերարտադրության համար, որքանContinue reading “Կենսաբանություն”

Կենսաբանություն

Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն  Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ: Գենետիկայի զարգացման հիմնական փուլերը Գենետիկան գիտություն է օրգանիզմներում հատկանիշների ժառանգման օրինաչափությունների մասին: Այն ուսումնասիրում է ժառանգականության և փոփոխականության օրենքները: Գենետիկայի հիմնախնդիրը չեխ գիտնական Գրեգոր Մենդելն է, որը 19-րդ դարի վաթսունական թվականներին առաջինը մշակեց գենետիկական հետազոտությունների մեթոդները և տվեց հատկանիշների ժառանգման հիմնական օրինաչափությունները: «Գենետիկա» գիտության զարգացմանContinue reading “Կենսաբանություն”