Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն՝ Նյարդային Համակարգ

Նյարդային համակարգը կազմված է գլխուղեղից, ողնուղեղից, նյարդաթելերից, մարդային հանգույցներից: Նյարդային համակարգը կարգավորում է բոլոր օրգան-համակարգերի համագործակցված աշխատանքը և մշտական կապ ապահովում օրգանիզմի ու միջաբայրի միջև: Այս համակարգի միջոցով է իրականացվում մարդու մտավոր աշխատանքը: Նյարդային հիվանդությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ փսիխոզներ և նևրոզներ: Փսիխոզները ժառանգաբար են փոխացվում, իսկ նևրոզները ձեռքբերովի են: Նյարդային հիվանդությունների աճը հետևանք էContinue reading “Կենսաբանություն՝ Նյարդային Համակարգ”