Design a site like this with WordPress.com
Get started

Երկրաչաթություն Առաջադրանքներ

345 ա)AD=21 BC=17 BH=7 S=(21+17);2 S=19×7 S=133սմ2 բ) S=(10+2):2=6 S=6×4=24 գ) S=(5+13);2 S=9 S=9×8=72 346. AD=10 BC=8 SACD=30 PABCD=28 AB=3 S=(10+8):2 S=9 S=9×6=54 347. AD=3 PABCD=28 SABCD=30 AB+CD=20 BC=PABCD-(AB+CD)-AD=28-20-3=5սմ 348. AB=CD=5 SABCD=44 PABCD=32 PABCD=AB+BC+CD+AD CD=5 BC+AD=22 BH=2×44=88/22=4 349. AB=BC=6 LC=135° LC+LD=180° LD=45° AD=6+6=12 S=(12+6):2 S=9 S=6×9=54 350. AH=1,4 HD=3,4 LB-135° LA+LB+180° LA=45° BC=HK=3,4-1,4=2 AD=1,4+3,4=4,8 S=(4,8+2):2Continue reading “Երկրաչաթություն Առաջադրանքներ”

Երկրաչափություն առաջադրանքներ

323 LECD=60, LCED=90 AB=4սմ AD=10սմ S=ABxADxsinLa S=4x10xsin30=20սմ2 325 b—a=10սմ, h1/h2=3/5 axh2=bxh1 a/2=h1/h2=3/5 b=10×5:2=25 a=b-10=15 P=2(a+b) P=2(15+25)=80 326 LA=45 BD=AD=15.2սմ LDBA=LA LADB=180-(LA+LDBA)=180-2 LA=180-90=90 LABD=90o AB2=BD2+AD2 S=231.04սմ2

Երկրաչափություն

121. Ունի անվերջ քանակությամբ համաչափության կենտրոն։ 123. (n+2) 3n+2n=30 n=6 n+2=8 124. (n+1) ա)չի կարող բ)կարող է գ)չի կարող 125) (a+b+c)2=a2+b2+c+2(ab+bc+ac) 2(ab+bc+ac)+B1D2 B1D<(a+b+c) բ) A1C2=AB2+BC2+AA12=A2+B2+C2 գ) A1C=AC1+BD1=B1D=(Va2+b2+c2

Երկրաչափություն առաջադրանքներ

308. BM=20 LAMB-30 AB=BC=CD=DA=a a=AB=20x sin30=10սմ S=10×10=100սմ 309. BK=5 KC=7 AB=BKxcotLKAB AB=5xcot45=5 BC=BK+KC=5+7=12 S=5×12=60սմ2 311. n=33մ2/0,015մ2=2200 312. a=3մ b=2.7մ S=axb c=15սմ=0.15մ S1=c2 S1=0,15×0,15=0.0225մ2 n=8.1մ2/0.0225մ2=360 313. a=20մ b=10մ 4c=2(a+b) c=(a+b)/2=10մ+20մ/2=15մ S=225մ2 S1=10մx20մ=200մ2 S=225մ2 S1=200մ2

Երկրաչափություն առաջադրանքներ

ա) 1,2×1,2=1,44 ա) a2=16 a=14=4 բ) a2=25 a=25=5 գ) a2=2,25 a=2,25=1,5 բ) S= 24 սմ2= 24×100=2400մմ2 1սմ2= 1սմ+1սմ=10մմ+10մմ=100մմ 1 դմ2=1դմ +1դմ=10սմ+10սմ=100սմ 1դմ2= 100սմ2 24սմ2=24/100=0,24 դմ2 S=36a2=(6a)2 ա) S=3ax3a=9a(2) բ) S=a/2 x a/2= a(2)/4 36=6(2) 6×6 ա) a=8.5 sm, b=3.2 sm S=a x b =27.2 sm2 բ) a=2/3 sm b=1.2sm S=a x b = 0.8 sm(2)Continue reading “Երկրաչափություն առաջադրանքներ”