Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության բուսաբուծությունը

Որո՞նք են տվյալ ուղղության զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները։ Անասնապահության զարգացման նախադրյալներն են՝ կլիման և աշխարհագրական դիրքը: Կարևոր է, որ երկրի գյուղատնտեսությունը զարգացած լինի, որպեսզի իր հերթին զարգացած լինի նաև անասնապահությունը: Դրա զարգացմանը կարող են խոչընդոտել՝ վատ կլիմայական պայմանները, աղտոտված օդը, շրջապատը, անբարենպաստ աշխարհագրական դիրքը և այլն:  Անասնապահությունը բուսաբուծության նման նույնպես տարածված է բնակեցված ցամաքի գրեթեContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության բուսաբուծությունը”

Հայաստանի Հանրապետության բուսաբուծությունը

Ինչ՞ նշանակություն ունի բուսաբուծության ճյուղը Հայստանի Հանրապետության համար։ Բուսաբուծությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն է: Այժմ տալիս է տնտեսության այս ճյուղի համախառն արտադրանքի մոտ 60%-ը: Բուսաբուծության հիﬓական արտադրաﬕջոցը մշակովի հողերն են, որոնք հայտնի են ակտիվ օգտագործվող գյուղատնտեսական հանդակներ անունով: Մշակովի հողերի ﬔծ մասն օգտագործվում է որպես վարելահող, որտեղ կատարվում է վարուցանք, մշակվում են բույսեր: Դա բուսաբուծությանContinue reading Հայաստանի Հանրապետության բուսաբուծությունը

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը

 Որո՞նք են տվյալ ուղղության զարգացման նախադրյալները և խոչընդոտները Անասնապահության զարգացման նախադրյալներն են՝ կլիման և աշխարհագրական դիրքը: Կարևոր է, որ երկրի գյուղատնտեսությունը զարգացած լինի, որպեսզի իր հերթին զարգացած լինի նաև անասնապահությունը: Դրա զարգացմանը կարող են խոչընդոտել՝ վատ կլիմայական պայմանները, աղտոտված օդը, շրջապատը, անբարենպաստ աշխարհագրական դիրքը և այլն:  Անասնապահությունը բուսաբուծության նման նույնպես տարածված է բնակեցված ցամաքի գրեթեContinue reading “Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսությունը”

Արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը

Բնութագրե՛ք արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը, գնահատե՛ք դրանց դերը և տեղը համաշխարհային տնտեսության ﬔջ: Արդյունաբերության ճյուղերը խմբավորվում են նաև ըստ դրանց ձևավորման ժամանակի:առանձնացվում են հին , նոր և նորագույն ճյուղերը:Հին ճյուղերն են ,օրինակ ՝ մետաղաձուլությունը և թեթև արդյունաբերությունը , իսկ նոր ճյուղեր են էլէկտրրագետիական, մեքենաշինության ճյուղերի մեծ մասը և քիմիական:20-դարի վերջից առավել արագ աճում են նորագույն ճյուղերի՝ հաշվողականContinue reading “Արդյունաբերության նորագույն ճյուղերը”

Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերություն

Ի՞նչ դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ։ Այդ աﬔնով հանդերձ, թեթև արդյունաբերությունը խորհրդային տարիներին Հայաստանի արդյունաբերական համալիրի երկրորդ ճյուղն էր: Իր գլխավոր տնտեսական ցուցանիշներով (արտադրության ծավալով և աշխատողների թվով) այն զիջում էր ﬕայն ﬔքենաշինթյանը: Նշել Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերության զարգացման նախադրյալները։ Քանի որ ﬔր երկիրը ապահովված է աշխատանքային ռեսուրսներով, հատկապես կանանց աշխատուժով, ուստիContinue reading Հայաստանի Հանրապետության թեթև արդյունաբերություն

Հայաստանի Հանրապետության քիմիական արդյունաբերությունը

Ի՞նչ դեր ունի Հայաստանի Հանրապետության քիմիական արդյունաբերությունը տնտեսության մեջ։ Արդի ինդուստրիալ հասարակության զարգացման գործում շատ ﬔծ է տնտեսության քիﬕացման, հետևապես և քիﬕական արդյունաբերության դերը: Ցանկացած երկրի քիﬕական արդյունաբերության վիճակը և արտադրության կենցաղի քիﬕացման աստիճանը դիտվում է որպես տնտեսական զարգացման մակարդակի ցուցաունիշ: Խորհրդային տարիներին ﬔր հանրապետության քիﬕական արդյունաբերությունը բարդ համալիր էր: Նշել Հայաստանի Հանրապետության քիմիական արդյունաբերությանContinue reading Հայաստանի Հանրապետության քիմիական արդյունաբերությունը

ԹԵՍՏ 2․

ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 1․ Երկրների, տարածաշրջանների բնությունն ու հասարակությունն իրենց բաղադրիչներով համալիր ուսումնասիրում է. 1) երկրագրությունը 3) քարտեզագրությունը 2) երկրաբանությունը 4) երկրաբնապահպանությունը 2․ Տեղանքում հնարավոր չէ կողմնորոշվել. 1) կողմնացույցով 3) Արեգակով 2) Բևեռային աստղով 4) կիսալուսնով 3․ Կողմնորոշված կողմնացույցի մագնիսական սլաքը հորիզոնի ո՞ր կողմն է ցույց տալիս. 1) հարավային 2) արևմտյան 3) հյուսիսային 4) արևելյանContinue reading “ԹԵՍՏ 2․”

ԹԵՍՏ 1․

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ 1․ Երկիր մոլորակի բնությունը, բնակչությունը և տնտեսությունն ուսումնասիրող գիտությունն է. 1) աշխարհագրությունը 2) քարտեզագրությունը 3) տնտեսագիտությունը 4) էկոլոգիան 2․ Բաց տեղանքում Երկրի մակերևույթի տեսանելի մասը կոչվում է. 1) տեղանք 3) հորիզոնի գիծ 2) հորիզոն 4) ռելիեֆ 3․ Հատակագծում կամ քարտեզում պատկերված տարածքը մի քանի անգամ փոքրացնող թվային արտահայտությունը կոչվում է. 1.Continue reading “ԹԵՍՏ 1․”

Հայաստանի Հանրապետության մեքենաշինությունը

Հայաստանի տնտեսության ﬔջ ի՞նչ տեղ է գրավել ﬔքենաշինությունը: Գլխավորապես մեքենաշինության շնորհիվ է, որ կատարվում են տնտեսության տեխնիկական վերազինում, արտադրության ավտոմատուցում ու կոմպյուտերացում։ Եթե որևե երկրում կա զարգացած մեքենաշինություն, դա նշանակում է , որ բարձր են այդ երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը և արտադրական մշակույթը։ Բնութագրե՛ք և գնահատե՛ք ﬔր երկրում ﬔքենաշինության զարգացմանպայմանները: Հայաստանում գրեթե չկար մեքենաշինության զարգացմանContinue reading Հայաստանի Հանրապետության մեքենաշինությունը

Հայաստանի Հանրապետության մետալուրգիան

Գնահատե՛ք ﬔտալուրգիական համալիրի դերը և տեղը ՀՀ տնտեսության ﬔջ: Մետալուրգիան Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերթյան հնագույն և առաջատար ճյուղերից է: Հին Հայաստանը հարակից երկրների հետ միասին եղել է մետաղաձուլական համաշխարհային կենտրոն ներից մեկը: Ի՞նչ ենթաճյուղերից է բաղկացած ՀՀ ﬔտալուրգիական արդյունաբերությունը: Պղնձի, ոսկու, մոլբիդների և բազմամետաղների ճուղերից: Բնութագրե՛ք և գնահատե՛ք ՀՀ ﬔտալուրգիական արդյունաբերության զարգացման բնական և տնտեսական նախադրյալները:Continue reading “Հայաստանի Հանրապետության մետալուրգիան”