Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության բուսաբուծությունը

  1. Ինչ՞ նշանակություն ունի բուսաբուծության ճյուղը Հայստանի Հանրապետության համար։

Բուսաբուծությունը ՀՀ գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղն է: Այժմ տալիս է տնտեսության այս ճյուղի համախառն արտադրանքի մոտ 60%-ը:

Բուսաբուծության հիﬓական արտադրաﬕջոցը մշակովի հողերն են, որոնք հայտնի են ակտիվ օգտագործվող գյուղատնտեսական հանդակներ անունով:

Մշակովի հողերի ﬔծ մասն օգտագործվում է որպես վարելահող, որտեղ կատարվում է վարուցանք, մշակվում են բույսեր: Դա բուսաբուծության դաշտավարության ճյուղն է: 

  1. Ինչպիսի՞ն է ՀՀ ցանքատարածությունների կառուցվածքը: Ի՞նչ փոփոխություններ է այն կրել վերջին տասնամյակներում:

Հացահատիկային — 55%

Բանջարաբոստային — 11%

Կերային — 23%

Կարտոֆիլ — 10%

Տեխնիկական — 1%

  1. Ձեր կարծիքով` դաշտավարության ո՞ր ճյուղերն են ՀՀ-ի համար հեռանկարային: Փորձե՛ք հիﬓավորել:

Սեփական արտադրությունը լիովին բավարարում է հանրապետության բնակչության պահանջարկը բանջարեղենի, մրգի, խաղողի, սեխի, կարտոֆիլի, ձկան և գառան մսով։ Տավարի մսի, ձվի և կաթի կարիքների ավելի քան 90%-ը բավարարված է։ Ներքին արտադրության անբավարար մատակարարում է նկատվում շաքարավազի, խոզի մսի, թռչնամսի և ցորենի համար։ Բուսական յուղում ինքնաբավության չափազանց ցածր մակարդակ.

  1. Բնութագրե՛ք հացահատիկային և տեխնիկական մշակաբույսերի տարածման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:

ՀՀ-ում հացահատիկ մշակում են գրեթե աﬔնուրեք` 500-ից ﬕնչև 2200 մ բարձրությններում: Դրանց մշակության համար առավել բարենպաստ պայմաններ կան Շիրակի դաշտում և Տեղի սարավանդում:

Հացահատիկի ցանքատարածություններում գերակշռողն աշնանացանցորենն է, երկրորդ տեղում գարնանացան գարին է: Մշակում են նաև եգիպտացորեն, լոբի, ոլոռ, վարսակ, հաճար և այլն: ՀՀ-ում 2012 թ. արտադրվել է ավելի քան 450 հազ. տ հացահատիկ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: