Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն

1.Ոչ ժառանգական փոփոխություններ, բերել հանդիպող օրինակներ , բացատրել դրանց առաջացման պատճառները։

Կենսաբանության մեջ մոդիֆիկացիոն փոփոխականությունը մեկ կենդանի օրգանիզմի կարողությունն է ՝ հարմարվելու իր գենոտիպում գտնվող շրջակա միջավայրի գործոններին: Այս հատկության շնորհիվ անհատները հարմարվում են կլիմայական փոփոխություններին և գոյության այլ պայմաններին։ ցանկացած օրգանիզմում տեղի ունեցող հարմարվողական գործընթացների հիմքում ընկած է: Այսպիսով, օտար կենդանիների մոտ, պահպանման պայմանների բարելավմամբ, աճում է արտադրողականությունը՝ կաթնատվությունը, ձվի արտադրությունը և այլն։ Իսկ լեռնային շրջաններ բերված կենդանիները աճում են ցածրահասակ և զարգացած ներքնազգեստով։ Շրջակա միջավայրի գործոնների փոփոխությունները նույնպես փոփոխականություն են առաջացնում: Այս գործընթացի օրինակները հեշտությամբ կարելի է գտնել առօրյա կյանքում. ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցությամբ մարդու մաշկը մուգ է դառնում, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության արդյունքում զարգանում են մկանները, ստվերում և լույսի ներքո աճեցված բույսերը ունեն տերևների տարբեր ձևեր, իսկ նապաստակները փոխում են իրենց: վերարկուի գույնը ձմռանը և ամռանը:

Ոչ ժառանգական փոփոխականությանը բնորոշ են հետևյալ հատկությունները.

  • փոփոխությունների խմբային բնույթ;
  • չի ժառանգել սերունդը;
  • գենոտիպի մեջ հատկանիշի փոփոխություն.
  • փոփոխության աստիճանի հարաբերակցությունը արտաքին գործոնի ազդեցության ինտենսիվությանը:

2.Ժառանգական փոփոխություններ Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:

Մուտացիա, գենոտիպի կայուն փոփոխություն, որը իրականանում է արտաքին կամ ներքին միջավայրի ազդեցության տակ։ Մուտացիաների առաջացման պրոցեսը ստացել է մուտագենեզ անվանումը։

Մուտացիաները լինում են՝ 1.ինքնաբուխ, առաջանում են ինքնաբերաբար օրգանիզմի ողջ կյանքի ընթացքում իր համար նորմալ շրջակա միջավայրի պայմանների դեպքում Capture մոտավոր հաճախականությամբ յուրաքանչյուր նուկլեոտիդի բջջային գեներացիայի ընթացքում

2.աջակցված, գենոմի ժառանգվող փոփոխությունները, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի ոչ բարենպաստ ազդեցության կամ արհեստական պայմաններում այս կամ այն մուտագեն ազդեցությունների արդյունում

Մուտացիաների առաջացմանը հանգեցնող հիմնական պրոցեսներն են՝ ԴՆԹ-ների կրկնապատկումը, ԴՆԹ-ների վերականգնման խախտումները և գենետիկական ռեկոմբինացումը։

Բազում ինքնաբախ նուկլեոտիդների քիմիական փոփոխությունները հանգենում են մուտացիաների, որոնք առաջացնում են կրկնապատկման ժամանակ։ Օրինակ՝ ցիտոզինի ամինազերծման հետևանքով ԴՆԹ-ի շղթա կարող է ներառվել ուրացիլը։ ԴՆԹ-ի կրկնապատկման ժամանակ ուրացիլի փոխարեն շղթա է մտնում ադենինը՝ առաջացնելով ՈՒ-Ա զույգ, իսկ հաջորդ կրկնապատման ժամանակ այն փոխարինվում է Տ-Ա զույգով, այսինքն՝ իրականանում է տրանզիցիա կամ փոխարինում։

Վերակառուցման հետ կապված գործընթացներից մուտացիաները առավել հաճախ հանգեցնում են ոչ հավասար կրոսինգովերի։ Այն սովորաբար իրականանում է այն դեպքերում, երբ քրոմոսոմում առկա են ելակետային գենի մի քանի դուպլիկացված պատճեներ, որոնք պահպանել են նման նուկլեոտիդային հաջորդականություն։ Ոչ հավասար կրոսինգովերի արդյունքում վերակառուցվող քրոմոսոմներից մեկում իրականանում է դուպլիկացիա, իսկ մյուսում դելեցիա:

ԴՆԹ-ի ինքնաբախ վնասվածքները բավական հաճախ են հանդիպում, այսպիսի դեպքեր տեղ են գտնում յուրաքանչյուր բջջում։ Նման վնասվածքների հետևանքների վերացման համար գոյություն ունեն հատուկ ռեպարացիոն մեխանիզմներ։ Մուտացիաներն առաջանում են միայն այն ժամանակ, երբ ռեպարացիոն մեխանիզմը ինչ-որ պատճառով չի աշխատում կամ էլ չի հասցնում հեռացնել վնասվածքները։ Մուտացիաները, որոնք առաջանում են վերականգնման համար պատասխանատու սպիտակուցները կոդավորող գեներում, կարող են հանգեցնել այլ գեների մուտացիայի հաճախականության բազմակի անգամ ավելացմանը կամ նվազեցմանը։ Այսպես՝ ծայրահեղ վերականգնման համակարգի շատ ֆերմենտների գեների մուտացիաները հանգեցնում են մարդու սոմատիկ բջիջների մուտացիաների հաճախականությունների կտրուկ բարձրացմանը, և դա էլ իր հերթին հանգեցնում է պիգմենտային քսերոդերմիայի կամ չարորակ ուռուցքային ծածկույթի զարգացմանը:

3. Համեմատել ժառանգական և ոչ ժառանգական փոփոխությունները, դրանց առավելությունները։

Ոչ ժառանգական փոփոխականությունը ընդգրկում է այն փոփոխությունները, որոնք առաջանում են արտաքին գործոնների ներգործությունից։ Ոչ ժառանգական հատկանիշները չեն փոխանցվում ժառանգաբար և հաջորդ սհրունդներում զարգանում են միայն համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում։ Նկատվել էր, որ տվյալ տեսակի առանձյակները փոխվում են մեկ որոշակի ձևով: Եթե կենդանիները կամ բույսերը տեղափոխվեն իրենց նախկին կենսական պայմաններին, ապա նրանք կվերադառնան իրենց հին հատկանիշներին: Սակայն ղուտ ոչ ժառանգական հատկանիշներ և հատկություններ չկան, քանի որ դրանք արտաքին միջավայրի ազդեցություններին պատասխանելու օրգանիզմների ժառանգականորեն պայմանավորված ունակության արտացոլումն են։ Ուստի, ժառանգական և ոչ ժառանգական փոփոխականություները սերտորեն կապված են միմյանց հետ։ Դարվինը առանձնացրել է Ժառանգական փոփոխականության երկու հիմնական ձևեր` համակցական և մուտացիոն  փոփոխականություններ։  Կենդանի  օրգանիզմի բազմազանությունը, յուրաքանչյուր գենոտիպի առանձնահատուկ լինելը պայմանավորված են համակցական փոփոխականությամբ, այսինքն՝ սեռական բազմացման ժամանակ  քրոմոսոմների և տրամախաչման  ժամանակ քրոմոսոմների հատվածների վերախմբավորմամբ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: