Design a site like this with WordPress.com
Get started

Կենսաբանություն

1.Նկարագրել անսեռ և սեռական բազմացումները, առավելությունները և թերությունները

Նրա առավելությունը:Անսեռ բազմացման նկատմամբ այն է, որ երկու ծնողների ժառանգական հատկանիշները վերահամակցելու հնարավորություն է տալիս։ 

Անսեռ բազմացման առավելությունը այն է որ կարող է բազմանալ միայնակ:

Սեռական բազմացման թերությունը այն է որ պետք է բազմանալ 2 ծնողական առանձնակով պետք է բազմանա:

2.Ինչ է գենոտիպը և ֆենոտիպը, դոմինանտ և ռեցեսիվ գեներ

Գենոտիպը օրգանիզմի բոլոր գեների անբողջություն է:

Ֆենոտիպը օգանիզմնեիում բոլոր հատկանիշներ անբողջություն է:

3.նկարագրել և պարզաբանել Մենդելի 1և 2րդ օրենքները 

1 օրենք սերնդի առաջին միակերպության կանոնը։ Եթե խաչասերվող օրգանիզմները տարբերվում են իրարից մեկ հատկանիշով` կոչվում է միահիբրիդային խաչասերում: որի ժամանակ ուսումնասիրվում է միայն մեկ հատկանիշ: 2 օրենք Հիբիդների առաջին սերնդում ռեցսիվ հատկանիշը չի դրսևորվում, այն ի հայտ է գալիս երկրորդ սերնդում և կազմում սերնդի առանձնյակների մոտ 25%-ը: Այս օրինաչափությունն իր արտացոլումն է գտել Մենդելի երկրորդ օերնքում, որն ստացել է <<ճեղքավորման օրենք>> անունը: Այն պնդում է, որ առաջին սերնդի հիբիդները հետագա բազմացման արդյունքում տալիս են ճեղքավորում, նրանց սերնդում նորից հայտնվում են ռեցեսիվ հատկանիշներով առանձնյակներ: Դժվար չէ համոզվել, որ երկրորդ սերնդում դիտվող ճեղքավորումը ըստ ֆենոտիպի 3:1 է, իսկ ըստ գենտիպի ` 1:2:1:

4.Միթոզի և մեյոզի կենսաբանական նշանակությունը, համեմատել նմանությունները և տարբերությունները

Մեյոզը սեռական բաժանման հատուկ եղականակ է, իսկ միտոզը բջջի անուղղակի բաժանումն է։

Մեյոզն ու միտոզն ունեն նմանություններ ու տարբերություններ ահա դրանք ՝

Միտոզից հետո ստացվում է երկու բջիջ, իսկ մեյոզից հետո ՝ չորս, միտոզը տեղի է ունենում սոմատիկ բջիջներում, իսկ մեյոզը ՝ սեռական:
միտոզից հետո դուստր բջիջներում քրոմոսոմների քանակը մնում է նույնը` ինչ մայրականում, իսկ մեյոզից հետո այն կրճատվում է 2 անգամ, միտոզից հետո ստացվում են սոմատիկ բջիջները`մարմնական բջիջներ, իսկ մեյոզից հետո ՝ սեռական բջիջները` գամետները — սպերմատազոիդ և ձվաբջիջ, բույսերում մեյոզից հետո առաջնում է սպորները:

Նրանք ունեն նույն բաժանման փուլերը:
Միտոզից և մեյոզից առաջ տեղի են ունենում քրոմոսոմների կրկնապատկում և պարուրում, ինչպես նաև ԴՆԹ-ի կրկնապատկում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: