Design a site like this with WordPress.com
Get started

English Assignment

  1. Do not use negation after unless which means “եթե չ…” Մի ժխտիր բայը «unless»-ից հետո:

I won’t help you unless you tell me the truth. Ես քեզ չեմ օգնի, եթե ճշմարտությունը չասես: Անգլերենում էլ կժխտվի, եթե օգտագործենք if շաղկապը unless-ի փոխարեն: I will not help you if you don’t tell me the truth. Հայերենում չկա unless-ին համապատասխան բառ:

Translate these sentences in both ways by using unless or if.

Մի՚ ներիր նրան, եթե ներողություն չխնդրի:

Do not forgive him if he does not apologize.

Do not forgive him unless he apologizes.

Ոչ մի տեղ չեմ կարողանա գնալ շաբաթվա վերջին, եթե աշխատավարձ չստանամ:

I will not be able to go anywhere on the weekend if I do not receive a salary.

I will not be able to go anywhere on the weekend unless I receive a salary.

Եկեք թենիս խաղանք, եթե հոգնած չեք:

Let’s play tennis if you are not tired.

Let’s play tennis unless you are tired.

2Do not use negation after the conjunction until (մինչև չ…)

I won’t leave home until you call me. Ես տնից դուրս չեմ գնա, մինչև չզանգես:

Translate into English

Նա չի այցելի մեզ, մինչև չհրավիրես:

Մենք չենք կարողանա լքել երկիրը, մինչև սահմանափակումները չվերացվեն:(remove the restrictions)

He will not visit us until you invite him.

Ես չեմ խոսի, մինչև իմ փաստաբանը չգա:

I will not speak until my lawyer arrives.

3Usually – սովորաբար, as usual – ինչպես սովորաբար; Do not say “as usually”

I usually come home at 6pm. I come home at 6pm, as usual.

Translate these sentences into English.

Ես սովորաբար չեմ խառնվում ուրիշի անձնական գործերին: (interfere with, personal affairs)

I do not usually interfere in other people’s personal affairs.

Նա, ինչպես սովորաբար, խառնվում է ուրիշի անձնական գործերին:

He, as usual, interferes in other people’s personal affairs.

4Which interrogative pronoun to use: which or what?

(What, which) parent is more helpful in the first year of life?

(What, which) Armenian writers have been translated into English?

In the first sentence, we definitely know that the choice is between two. So we should use “which”. “Which” is also used when the choice is among more than two people or things but you definitely know how many.

Which parent is more helpful in the first year of life?

In the second sentence, the choice is among an uncertain number of Armenian writers. So we should use “what”.

What Armenian writers have been translated into English?

Open the brackets using the right word.

(Which, what) color T-shirt do you prefer: red, white or blue?

(What, which) are the ways of being a success in business?

5either of …, neither of …, none of …

Either of + noun in the plural form + verb in the singular

Either of these books is interesting. Այս երկու գրքերից յուրաքանչյուրը հետաքրքիր է:

Neither of these books is interesting. Այս երկու գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ:

None of + noun in the plural form + verb in the plural form

None of these books are interesting. Այս գրքերից ոչ մեկը հետաքրքիր չէ: Հայերենում այս դեպքում էլ է բայը եզակի թվով:

Choose the right verb form

Either of my close friends (wants, want) to spend the weekend in the country.

None of my friends (believes, believe) in this legend. It is rather a myth.

Neither of them (was, were) present at today’s meeting.

6. Now give short answers to the following disjunctive questions.

You do not smoke, do you? Եթե համաձայն ենք դիմացինի հետ, ապա հայերեն այսպես կպատասխանենք. «Այո՚, չեմ ծխում»: Իսկ անգլերեն ինչե՞ս կլինի պատասխանը:

“Yes, I do not smoke.”

You never watch Russian cartoons, do you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

“No, I do not watch Russian cartoons.”

You always avoid making such mistakes, don’t you? Չհամաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

“No, I do not always avoid making such mistakes.”

You never make such mistakes, do you? Համաձայնվե՚ք խոսողի հետ:

“Yes, I never make such mistakes.”

7. Formal and informal speech – Պաշտոնական, քաղաքավարի և ոչ պաշտոնական խոսք

Put the following requests in order from the most formal to the most informal.

5. Quiet, please.

  1. I’m terribly sorry to bother you, but would you mind being a little less noisy?

3. Could you please be quiet?

7. Shut up!

4. Will you be quiet, please?

2. Would you mind being a bit quieter?

6. Shhh!

8. Make these expressions more formal.

Hi, how’re things? – Hello, how are things going?

D’you want a hand? – Do you need help?

Sugar? – Would you like sugar?

Coffee? – Would you like some coffee?

Leave off! – Can you leave please.

What? – I didn’t get that, can you please repeat it?

Can I have one? – May I have one please?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: