Design a site like this with WordPress.com
Get started

English Assignment

Ինչպե՞ս անգլերեն ասել «Ես նույնպես», կամ «Ես էլ»:

I speak two foreign languages. – So do I.

I don’t speak any foreign language. Neither does my brother. (Nor does my brother.)

She can ride a horse. So can I.

My brother can’t ride a horse. – Neither can I.

Task 1

He never keeps his promise. – Իր եղբայրը նույնպես:

He always keeps his promise. Իր եղբայրը նույնպես:

You should do this work in time. Ես նույնպես:

Երբ ինչ-որ մեկը մի ինչ-որ ժամանակից սկսած, կամ էլ արդեն մի որոշ ժամանակ է, ինչ մի բան է անում, պետք է գործածել Present Perfect Continuous.

I have been working since morning. Առավոտից աշխատում եմ:

I have been working for 4 hours. Չորս ժամ է, ինչ ես աշխատում եմ:

Բայց եթե դադարեցրել է այդ բանը անելը, ապա գործածվում է Present Perfect.

I have worked at this office for 4 years. Ես 4 տարի այս օֆիսում եմ աշխատել:

Իսկ եթե նշվում է, որ ինչ-որ ժամանակ աշխատելուց հետո տեղափոխվել է այլ տեղ, ապա անցյալ ժամանակն է գործածվում:

I studied English for 3 years and then took up Spanish. Ես երեք տարի անգլերեն սովորեցի, իսկ հետո իսպաներենը ձեռնարկեցի:

Task 2.

She (to work) at this office ever since she graduated from the university.

She (to work) at this office for ten years and then (to move) to the USA.

How long you (to study) English. – I (to study) English for 5 years.

by և with նախդիրների ճիշտ օգտագործումը

Մի բան անելու միջոցով – by doing something

Ինչ-որ մի գործիքի միջոցով – with something

Task 3.

Մենք շատ նոր բառեր ենք սովորում կարդալով:

Մենք բառերի բացատրությունները սովորում ենք բառարանով:

Never, not only, only then բառերով սկսվող նախադասությունները.

Երբեք չեմ լսում ցածրաճաշակ (ռաբիս) երաժշտություն: Never do I listen to tasteless music.

Not only did he accept my suggestion, but he also gave his.

Only then did he understand agree with me.

Task 4.

Երբեք բաց չեմ թողնում իմ անգլերենի դասերը:

Միայն այդ ժամանակ հասկացա, որ նա այլևս չի ուզում աշխատել մեզ հետ:

Sentences beginning with “hardly”

Հազիվ էի ես ներս մտել, երբ հեռախոսը զանգեց: Hardly had I come in when the telephone rang.

Հազիվ էի ես մինչև վերջ կերել այդ մեծ կտոր թղվածքը, երբ տանտիրուհին ասաց … Hardly had I eaten up that big piece of cake when the hostess said …

Task 5

Translate

Հազիվ էր նա ներս մտել, երբ ինչ-որ մեկը բղավեց. «Փախե՚ք, ոստիկանը»:

He hardly entered when someone shouted. “Run away, a policeman!”

Հազիվ էր նա մի բառ ասել, երբ տնօրենը ասաց. «Լռի՚ր»:

He hardly said a word when the director said: “Shut up”:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: