Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայաստանի Հանրապետության մեքենաշինությունը

  1. Հայաստանի տնտեսության ﬔջ ի՞նչ տեղ է գրավել ﬔքենաշինությունը:

Գլխավորապես մեքենաշինության շնորհիվ է, որ կատարվում են տնտեսության տեխնիկական վերազինում, արտադրության ավտոմատուցում ու կոմպյուտերացում։

Եթե որևե երկրում կա զարգացած մեքենաշինություն, դա նշանակում է , որ բարձր են այդ երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակը և արտադրական մշակույթը։

  1. Բնութագրե՛ք և գնահատե՛ք ﬔր երկրում ﬔքենաշինության զարգացման
    պայմանները:

Հայաստանում գրեթե չկար մեքենաշինության զարգացման կարևոր պայմաններից մեկը՝ սև մետաղները սակայն գերադասում էին այլ պայմանները։

  1. Թվարկե՛ք ՀՀ ﬔքենաշինության գլխավոր ճյուղերը և արտադրությունները:

Մեքենաշինություն, ծանր արդյունաբերության ճյուղերի համալիր ուր ժողովրդական տնտեսության համար ստեղծվում են աշխատանքի գործիքներ, և սպառման առարկաներ ու պաշտպանական նշանակության արտադրանք։

  1. Վերլծե՛ք,թե ՀՀ-ում ինչպիսի՞փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Վերջին տասնամյակներին մետաղաձուլության աճը դանդաղել է, քանի որ մեքենաշինության և մետաղների օգտագործման այլ ոլորտներում թանկ մետաղների փոխարեն սկսել են օգտագործել ավելի էժան ու «անսահմանափակ» քանակությամբ պլաստմասսա և այլ փոխարինող նյութեր: Հանքաքարի հարստացումը, այսինքն` դրա մեջ պարունակվող ոչ պիտանի քարանյութի հեռացումը և խտանյութի արտադրությունը:

  1. Բնութագրե՛ք ճյուղի վիճակը և արդի հիﬓախնդիրները շուկայական
    տնտեսության զարգացման պայմաններում:

Ներկայումս շուկայական տնտեսության զարգացման, ﬔքենաշինական ձեռնարկությոունների սեփականաշնորհման և ապապետականացման պայմաններում դրանց ﬕ մասը չի գործում, իսկ ﬕ մասն էլ աշխատում է փոքր հզորությամբ: Դրա գլխավոր պատճառը սպառման շուկայի բացակայությունն է և այլ երկրներում գտնվող ձեռնարկություների հետ արտադրական կապերի խզումը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: