Design a site like this with WordPress.com
Get started

English Assignment

I. Mind …! or beware of …! Զգույշ մի բանից

Mind the door! (or Beware of the door!) It is very low. – Զգույշ դռնից: Այն շատ ցածր է:

Mind the rose bushes. (Beware of rose bushes!) They have thorns. – Զգույշ վարդի թփերից: Նրանք փշեր ունեն

Translate the sentences into English

Զգույշ ավտոմեքենայից: Այն մեծ արագությամբ է գալիս: -Be careful of the car. It comes at a high speed.

Զգույշ թռչնի բնից: Դու կարող ես քանդել (crush) այն ազգուշորեն: –Beware of bird nests. You can crush it gently.

Զգույշ աստիճաններից: Դրանք սայթակուն են: –Be careful of stairs. They are slippery.

Զգույշ այդ դանակից: Այն շատ սուր է: –Beware of that knife. It is very sharp.

II. What does something matter, anyway? Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի մի բան

Examples:

  • You haven’t earned much money by working as a teacher for 35 years.
  • What does money matter anyway? I have educated a few generations.

Translate the continuation into English

  1. Aren’t you sorry that you have spent so much time in the mountains and woods?

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի ժամանակը: Ես զգացել եմ բնության գեղեցկությունը: –However, what is the significance of time? I felt the beauty of nature.

2. That’s not the way to become famous.

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի փառքը: Ես իմ կյանքն եմ ապրել: –However, what is the significance of glory? I have lived my life.

3. We mustn’t be afraid of cold if we go skating.

Այնուամենայնիվ, ի՞նչ նշանակություն ունի ցուրտը: Մենք մեծ բավականություն ենք ստանալու: –However, what is the significance of the cold? We will be very pleased.

III. I wonder if … հետաքրքիր է, թե արդյոք …

Do they sell calendars in this bookstore?

I wonder if we can buy calendars in this bookstore.

Translate the paraphrased sentence into English

  1. Can we get shelter in the greenhouse so as not to get wet?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք մենք կարող ենք պատսպարվել այս ջերմոցում, որպեսզի չթրջվենք: –I wonder if we can take shelter in this greenhouse to avoid getting wet.

2. Can we walk across the frozen river?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք կարող ենք քայլելով անցնել սառած գետի վրայով: –I wonder if we can walk across the frozen river.

3. Do they allow one to sit on the grass here?

Հետաքրքիր է, թե արդյոք թույլատրվում է այստեղ նստել խոտի վրա: –I wonder if it is allowed to sit on the grass here.

IV. I do wish I had done something – Երանի ես մի բան արած լինեի

I was late for the show. I do wish I had left the house earlier.

I failed my French exam. I do wish I had studied harder.

Translate continuations into English

  1. I can’t swim and I am afraid of water.

Երանի ես լողալ սովորած լինեի իմ մանկության ժամանակ: –I wish I had learned to swim as a child.

2. I can’t get tickets for this performance.

Երանի ես տոմսերը նախօրոք պատվիրած լինեի: –I wish I had booked the tickets in advance.

3. It’s too difficult to walk across this swampy area.

Երանի ես ուրիշ ճանապարհ ընտրած լինեի: –I wish I had chosen a different path.

V. Don’t let something (or somebody ) do something – Թույլ մի տուր, որ ինչ-որ բան (կամ ինչ-որ մեկը) մի բան անի

Examples:

His behaviour irritates me. Don’t let it irritate you.

That makes me helpless. Don’t let it make you helpless.

The teacher shouts at me. Don’t let her shout at you. (Պետք է ուշադրություն դարձնել, որ «let»-ից հետո «to» չի օգտագործվում:)

Translate the continuation into English.

  1. That puzzles me. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ շփոթեցնի: –That puzzles me. Do not let this confuse you.
  2. That upsets me. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ վհատեցնի: –That upsets me. Do not let that discourage you.
  3. That makes me angry. Թույլ մի տուր, որ դա քեզ բարկացնի: –That makes me angry. Do not let this make you angry.
  4. My brother sometimes makes me furious. Թույլ մի տուր, որ եղբայրդ քեզ կատաղեցնի: –My brother sometimes makes me furious. Do not let your brother make you angry.

VI. .. to expect somebody (or something) to do something – սպասել(ակնկալել), որ ինչ-որ մեկը (կամ ինչ-որ բան) մի բան կանի

not to expect somebody (or something) to do something

I think he will visit us on Sunday. I expect him to visit us on Sunday.

I don’t think he will visit us on Sunday. I don’t expect him to visit us on Sunday.

Translate the paraphrased continuations into English.

I think they will accept our invitation. Ես սպասում եմ, որ նրանք կընդունեն մեր հրավերը: –I think they will accept our invitation. I look forward to hearing from you.

I don’t think they will refuse our invitation. Ես չեմ սպասում, որ նրանք կմերժեն մեր հրավերը: –I do not think they will refuse your invitation. I do not expect them to decline our invitation.

The TV set won’t work without an antenna. Ես չեմ ակնկալում, որ հեռուստացույցը կաշխատի առանց անտենայի: –The TV set will not work without an antenna. I do not expect the TV to work without an antenna.

He won’t help us. Ես չեմ սպասում, որ նա մեզ կօգնի: –He won’t help us. I do not expect him to help us.

VII. to want somebody to do something – ուզենալ, որ ինչ-որ մեկը մի բան անի

You are always late for your lessons. I want you to be on time. Ես ուզում եմ, որ դու ժամանակին գաս: (Ուշադրություն դարձրեք, որ հայերենում նույն միտքը բարդ ստորադասական նախադասությամբ է արտահայտվում, իսկ անգլերենում՝ պարզ ընդարձակ նախադասությամբ:)

You are always wasting your money. I want you to save your money. Ես ուզում եմ, որ դու տնտեսես (խնայես) քո փողերը:

I miss our grandparents. I want us to visit them. Ուզում եմ, որ այցելենք նրանց:

Don’t drink too much alcohol. I don’t want you to drink too much alcohol.

Shall I call you tonight? Do you want me to call you tonight? Դու ուզում ես, որ ես զանգեմ քեզ երեկոյան:

Translate the continuations into English

Don’t ring me up late in the evenings. Ես չեմ ուզում, որ զանգես ինձ ուշ երեկոյան: –Don’t ring me up late in the evenings. I do not want you to call me late at night.

Shall I leave the door open? Դու ուզու՞մ ես, որ դուռը բաց թողնեմ: –Shall I leave the door open? Do you want me to leave the door?

Shall I wash your sweater? Ուզու՞մ ես, որ լվանամ սվիտերդ: –Shall I wash your sweater? Do you want me to wash your sweater?

I won’t go anywhere for the weekend. Ուզում եմ, որ մնանք քաղաքում շաբաթվա վերջին: –I won’t go anywhere for the weekend. I want to stay in town for the weekend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: