Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 3: Նուկլեինաթթուներ: Դրանց ֆունկցիաները: Գենետիկական ծածկագիր:

Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաները, գենետիկական կոդ:

Նուկլեինաթթուները պոլիպերներ են, որոնց մոնոմերները կոչվում են կուկլեոտիդներ: Բջջում կան երկու տեսակ նուկլեինաթթուներ՝ դեզօքսիռիբոնիկլեինաթթու (ԴՆԹ) և ռռիբոնուլեինաթթու (ՌՆԹ): ԴՆԹ-ի մոլեկուլն իրենից ներկայացնում է երկու շղթաներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պոլիմեր է, որի մոնոմերներն են նուկլեոտիդները: Նուկլեոտիդը միացություն է՝ կազմված երեք նյութերից՝ ազոտական որոշակի տեսակի հիմքից, ածխաջրից և ֆոսֆորական թթվից: ՌՆԹ-ն իր կառուցվածքով նման է ԴՆԹ-ի մեկ շղթային: Բջջում կան ՌՆԹ- ների մի քանի տեսակներ, որոնց ֆունկցիան սպիտակուցի սինթեզին մասնակցությունն է: Դրանք են՝ փոխադրող ՌՆԹ-ները, տեղեկատվական ՌՆԹ-ներն և ռիբոսոմային ՌՆԹ-ներն: Նուկլեինաթթուների հիմնական ֆունկցիան սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկատվության պահպանումն է, հաջորդ սերունդներին փոխանցումը, ինչպես նաև սպիտակուցի սինթեզի իրականացումը:

Նուկլեինաթթուների մոլեկուլում գաղտնագրված է տվյալ բջջին բնորոշ սպիտակուցների մասին տեղեկությունը: Կարծես կա մի ծածկագիր, որը որոշում է սպիտակուցի մոլեկուլում այս կամ այն ամինաթթվի առկայությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: