Design a site like this with WordPress.com
Get started

Դաս 1.

Կենդանի օրգանիզմի բաղադրություն:

Կենդանի օրգանիզմները պարունակում են տարբեր բնույթի հազարավոր քիմիական նյութեր: Երկրի տարրերի մեծ մասը, հայտնաբերվում է կենդանի օրգանիզմներում:Թթվածինի, ածխածինի, ազոտի և ջրածինի քանակը՝ ի տարբերությամբ անկենդան մարմինների, շատ է կենդանի օրգանիզմներում: Տարրերի գրեթե 98% կազմում են այդ չորս տարրերի միասնությունը: Դրանք կոչվում են մակրոտարրեր: Բացի ծծմբից, ֆոսֆորից, քլորից, կալիումից, մագնեզիումից, նատրիումից կալցիումից և երկաթից, մնացած բոլոր տարրերը բջջում պարունակում են շատ քիչ քանակությամբ: Սակայն դրանցից որոշ տարրերը, մասնավորապես ցինկը, պղինձը, յոդը և ֆտորը շատ կարևոր են բջջի կենսագործունեության համար: Դրանք մտնում են տարբեր օրգանական միացությունների՝ օրինակ, ֆերմենտների, վիտամինների և հորմոնների կազմի մեջ: Յոդը մտնում է վահանաձև գեղձի հիմնական հորմոնի կազմի մեջ: Այսպիսով, կենդանի օրգանիզմներում և անկենդան մարմիններում պարունակող տարրերը բնորոշ են միմիանց:

Օրգանական և անօրգանական նյութեր:

Կենդանի օրգանիզմներում պարունակվում են շատ օրգանական նյութեր, որոնք բնորոշ են միայն այդ օրգանիզմներին: Ջուրը, ամենատարածված անորգանական նյութերից է բջջի կազմում: Ջրի դերը շատ կարևոր է: Ջուրը որոշում է բջջի ինչպես ֆիզիկական հատկությունները, այնպես էլ դրա քիմիկական ակտիվությունը: Կարևոր է ջրի բևեռականությունը, ինչպես նաև մոլեկուլների միջև ջրածնային կապեր առաջացնելու ընդունակությունը: Երկբևեռները (դիպոլները) այն է, երբ ջրի մոլեկուլի մի ծայրը լիցքավորված է դրական, իսկ մյուս ծայրը բացասական: Ջրածնային կապեր կոչվում է այն, երբ երկբևեռները հանգեցնում է հարևան մոլեկուլների միջև էլեկտրաստատիկ փոխազդեցության, և դրանք միանում են իրար. այնուհետև այդ ազդեցությունների թույլությունը:

Հիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:

Ջուրը լուծիչ է, որում լավ լուծվող նյութերը կոչվում են հիդրոֆիլ: Հիդրոֆիլի օրինակներ են՝ անօրգանական աղեր, թթուները, հիմքերը, որոշ ածխաջրեր և այլն: Սակայն կան նյութեր, որոնք վատ են լուծվում կամ ընդհանրապես չեն լուծվում ջրի մեջ, դրանք կոչվում են հիդրոֆոբ նյութեր: Հիդրոֆոբ նյութերի օրինակներ են՝ ճարպերը և թաղանթանյութը: Բջջում քիմիական նյութերի թոխակերպման բազմաթիվ ռեակցիաներ ընթանում են ջրի անմիջական մասնակցությամբ: Բջջի նյութերից են նաև աղերը, որոնք գտնվում են կա՛մ լուծված, կա՛մ պինդ ձևով անլուծելի վիճակում: Բջջում պարունակվող լուծելի աղերը կարևոր գործոն են նաև բջջի ներքին միջաավայրի ռեակցիան պահպանելու խնդրում: Չնայած, որ կենսագործության ընթացքում առաջանում են թթուներ և հիմքեր, բջջի ռեակցիան մնում է կայուն: Դա պայմանավորված է նրա մեջ պարունակվող թույլ թթուներով, ինչպես նաև թույլ հիմքերով, որոնք կազմում են բուֆերային համակարգեր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: