Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ապրիլ 12-16

  1. Կազմե ́ք ռեակցիաների հավասարումներ, որոնց օգնությամբ հնարավոր է իրականացնել հետեւյալ փոխարկումները.
  1. Na—»Na2O— »NaCl
  2. Na+O2=Na2O
    C —»CO2 —»H2CO3
  3. CO2+H20=H2CO3

2 . Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը:
45%

3. Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածնի օքսիդացման աստիճանը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: