Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հայոց Լեզու

183.Տրված գոյականներից, ածականներից, դերանուններից, մակբայներից և  ձայնարկություններից բայեր կազմի´ր: 

Ա. Ծաղիկ-ծաղկել, քար-քարկոծել, անուն-անվանել, քարոզ-քարոզել, ձև-ձևացնել:
Բ. Մեծ-մեծացնել, բարձր-բարձրացնել, կարմիր-կարմրել, տափակ-տափակել, սուր-սրել:
Գ. Ոչինչ-ոչնչացնել, բոլորբոլորագրել, նույն-նույնաբանել, ամբողջ-ամբողջականալ:
Դ. Կրկին-կրկնել, արագ-արագացնել, դանդաղ-դանդաղացնել, հաճախ-հաճախել:
Ե. Վա՜յ-վայելել, մկըկը-մըկըկալ, տը՜զզ-տըզզալ, թրը՛խկ-թըրխկալ: 

184. Տրված բայերից նորերն ստացիր` դրանք բաղադրելով Բ խմբինախածանցների հետ: 

Ա.Նայելկառուցել, գրելճառել, դառնալ, հայտնել:

Վերանայել, վերկառուցել, ստորագրել, հակաճառել, անդրադառնալ, արտահայտել։

Բ.Անդրվեր, արտհակ, մակ, ստոր:  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: