Design a site like this with WordPress.com
Get started

Փետրվար 15-21

Գրե’ք հետևյալ աղերի բանաձևերը` ըստ անվանումների , հաշվեք դրանց հարաբերական մոլեկուլայի զանգվածը Mr

ա) ցինկի քլորիդ-ZnCl2

Mr(ZnCl2)=Ar(Zn)+2Ar(Cl)=65+2*35=135

բ) մագնեզիումի բրոմիդ-MgBr2

Mr(MgBr2)=Ar(Mg)+2Ar(Br)=24+2*80=184

գ) երկաթի (III) յոդիդ-FeI3

Mr(FeI3)=Ar(Fe)+3Ar(I)=56+3*127=437

դ) ալյումինի յոդիդ-AlI3

Mr(AlI3)=Ar(Al)+3Ar(I)=27+3*127=408

ե) երկաթի(II) ֆտորիդ-FeF2

Mr(FeF2)=Ar(Fe)+2Ar(F)=56+2*19=94

զ) պղնձի (II) սուլֆիդ-Cu(SO4)

Գրե’ք աղերի բանաձևերը` Na2SO4-ի օրինակով.

Որոշե’ք թթու առաջացնող տարրի օքսիդացման աստիճանը հետևյալ թթուներում.

HNO2, H2SiO3, HNO3, HClO4

H+1NO2-1 H+12SiO3-2 H+1NO3-1 H+1ClO4+1

Առանձնացրեք միացման և քայքայման ռեակցիաները.

AI(OH)3 =AI2O3 +H2O (միացման)

P+S=P2S3 (քայքայման)

Fe+Cl2=FeCl3 (միացման)

NaHCO3 =Na2CO3 + CO2 + H2O (քայքայման)

Ընտրե՛ք

ա) միացման

Fe+2HCl=FeCl2 +H2

3H2 +N2 =2NH3

բ) քայքայման ռեակցիաների հավասարումները

C2H2 =2C+H2

2KMnO4 =K2MnO4 +MnO2 +O2

Գրե՛ք բրոմի հետ կալցիում, ալյումին և երկաթ մետաղների միացման ռեակցիաների հավասարումները՝ իմանալով, որ արգասիքները CaBr2, AlBr3, FeBr3 աղերն են։

CaBr=Ca+Br2

AlBr3=Al+Br3

FeBr3=Fe+Br3

Գտե՛ք համապատասխանություն ռեակցիայի հավասարման և ռեակցիայի տեսակի միջև: Առանձնացրե ́, տեղադրե ́ք 1.Мg(OH)2 = MgO + H2O 2. CuO + H2 = Cu + H2O3 CaO + P2O5 = Ca3(PO4) 2

ա) միացման

1.Мg(OH)2 = MgO + H2O

բ) փոխանակման

2. CuO + H2 = Cu + H2O3

գ) տեղակալման

դ) քայքայման

CaO + P2O5 = Ca3(PO4) 2

Գրե՛ք հետևյալ տարրերի քիմիական նշան­ները՝ ալումին, կալցիում, սիլիցիում և ֆոսֆոր: Բացատրե՛ք, թե դրանք ինչ են արտահայտում

Ալումին-Al

Կալցիում-Ca

Սիլիցիում-Si

Ֆոսֆոր-P

Տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը 16 ,և 14 է: Որոնք են այդ տարրերը
ա. ածխածին, բ. ջրածին,
գ. թթվածին, դ. ազոտ:

12******Հաշվել տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները.
ա) CO2

Mr(CO2)=Ar(C)+2Ar(O)=12+2*16=224

բ) CaO

Mr(CaO)=Ar(Ca)+Ar(O)=40+16=56

գ) NaOH

Mr(NaOH)=23+16+1=40

դ) ZnO

Mr(ZnO)=Ar(Zn)+Ar(O)=65+16=81

ե) Al2O3

Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=2*27+3*16=54+48=102

13******Առանձնացրու օքսիդները
ա) CO2, բ) CaO, գ) NaOH, դ) ZnO, ե) Al2O3, զ) H2CO3, է) (NH4)2SO4, ը) KMnO4:

14****Քանի՞ հիմք կա հետևյալ շարքերում՝
ա) CaO, HCl, NaOH, P2O5, KOHCa(OH)2, H2SO4, Mg(OH)2Fe(OH)2, CO2, HF.
բ) H2SO4, HNO3, Cu(OH)2, NO2, Al2O3, Ni(OH)2, Fe2O3:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: