Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հանրահաշիվ առաջադրանքներ

Հանրահաշի8(Նիկոլսկի) դասագրքից

5^0 = 1
(-1/3)^0 = 1
(-1,2)^0 = 1
(-1)^0 = 1
2^4/2^3 = 1
2^4/2^4 = 2^0 = 1
2^4/2^5 = 2^1
2^5/2^7 = 2^-2 = 1/2^2 = 1/4
3^5/3^4 = 3^1 = 3
3^100/3^100 = 3^0 = 1
(-0,3)^4/(-0,3)^5 = 0,3^1 = -0,3
0,2^7/0,2^5 = 0,2^-2 = 1/0,2^2 = 10,4

2 * 2 * 2 = 2^3
2^3 * 2^5 = 2^8
1/3^2 = 1/9
4 = 2^2
1/3 = 3^-1
1/3*3*3*3 = 1/3^4
5 = 5^1
1/16 = 1/4^2
1/25 = 1*5^2
2^3 / 2^3 = 2^3-3
9^7/9^5 = 9^2
0,5^6/0,5^7 = 2^1

10^4 = 10000
10^3 = 1000
10^2 = 100
10^1 = 10
10^0 = 1
10^-1 = 1/10 = 0,1
10^-2 = 1/10^2 = 1/100 = 0,01
10^-3 = 1/10^3 = 1/1000 = 0,001
10^-4 = 1/10^4 = 1/10000 = 0,0001
2^5 = 32
2^4 = 16
2^3 = 8
2^2 = 4
2^1 = 2
2^0 = 1
2^-1 = 1/2 = 0,5
2^-2 = 1/2^2 = 1/4 = 0,25
2^-3 = 1/2^3 = 1/8 = 0.125
2^-4 = 1/2^4 = 1/16 = 0.0625

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: