Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խմբեր, շերտեր, համայնքներ Հասարակագիտություն

Ի՞նչ է հասարակությունը

Հասարակություն ասվածը վերացական հասկացություն չէ: Հասարակությունը կազմված է բազմաթիվ մեծ ու փոքր խմբերից: Հասարակությունը, հասարակական հարաբերություններն ուսումնասիրող գիտություննեից մեկի ներկայասուսիչները՝ սոցիոլոգները, կարծում են, որ հասարկական խմբերի բազմազանությունը նախ և առաջ հետևանք է մարդկային գործունեության հիմնական տեսակների բազմազանության:

Ո՞վ է մարդը հասարակության մեջ

Մարդը, ինչպես հայտնի է, հասարակական էակ է: Հասարակության մեջ են ձևավորվում նրա պահանջմունքները և դրանց բավարարելուն ուղղված հմտություններն ու կարողությունները: Մեզնից յուրաքանչյուրը, լինելով ընդհանրապես մարդկային հասարակության անդամ, միաժամանակ որևէ ընտանիքի, համայնքի ազգի ներկայացուցիչ է:

Հասարակական խմբերի տեսակները, հասարակական խմբերի ձևավորումը

Խմբեր, որոնցում կանք մեր կամքից անկախԽմբեր, որոնք մենք մենք ենք ընտրել
Աղջիկներ, տղաներՈւրախների և հնարամիտների ակումբ
Գյուղաբնակներ, քաղաքաբնակներԵրաժիշտներ, նկարիչներ, մարզիկներ
Զինակոչիկներ, քաղաքացիական անձինքՈւսանողներ, բանվորներ, հոգևորականներ
Հայեր, հույներ, հնդիկներՎարորդներ, շինարարներ, դերբիններ
Հայաստանի, Վրաստանի, Լեհաստանի…Զբոսաշրջիկներ, ճամբարականներ և այլն:

Խմբերի մի մասն առաջանում է ինքնաբերաբար, այսինքն՝ խմբի անդամների նախաձեռնությամբ, ինչպես, օրինակ՝ ընտանիքը: Ոմանք ստեղծվում են պետական մարմինների որոշմամբ, օրինակ՝ բանակը: Կան խմբեր, որոնք կայուն են ու գոյություն ունեն երկար ժամանակ, և խմբեր, որոնք ավելի կարճատև են:

Մարդկանց ապրելակերպի, մշակույթի, հասարակական նորմերի և արժեքների բազմազանության ազդեցությունը հասարակական խմբերի ձևավորման վրա

Հասարակական տարբեր խմբերի գոյությունը պայմանավորված է մարդկանց ապրելակերպի, մշակույթի, հասարակական նորմերի և արժեքների բազմազանությամբ: Յուրաքանչյուր մարդ ցանկությամ դեպքում կարող է լինել այն խմբում, որտեղ իրեն զգում է անկաշկանդ, գնահատված և պաշտպանված, որտեղ կա ընդհանուր նպատակ և ակլն: Որ խմբին էլ մարդ պատկանելիս լինի, պետք է ունենա սեփական արարքների հանդեպ պատասխանատվության զգացում:

Սոցիալական շերտեր

Սոցիալական խմբեր են համարվում մարկանց սերտերը, խավերը, դասակարգերը: Օրինակ՝ տնտեսական գործունեությունը հանգեցրել է հարուստների, միջին խավի և աղքատների գոյությանը, իսկ քաղաքական գործունեությունը՝ առաջնորդների և հետևորդների, ղեկավարների և ենթակաների առաջացմանը: Մտավոր գործունեությանառանձնանալու արդյունքում ի հայտ են եկել մտավոր (մանկավարրժ, բժիշկ, նկարիչ և այլն) և ֆիզիկական (շինարար, հողագործ, արհեստավոր և այլն) աշխատանքով զբաղված մարդկանց խմբերը:

Համայնքներ

Համայնք հասկացությունը կարող է ունենալ տարբեր իմաստներ: Առաջին ձևը՝ նկատի է առնվում տեղական ինքնակառավարման մարմին: Երկրորդը՝ դպրոցում սովորեղների ծնողների խումբը: Երրորդը դեպքում՝ Եվրոպական միության մեջ մտնող երկրների խումբը: Համայնք ասելով՝ առաջին հերթին հասկանում ենք տարածքային հիմունքով միավորված, իյսինքն՝ միևնույն գյուղում, քաղաքում, թաղամասում ապրող մարդկանց խումբը:

Ինչպե՞ս են համայնքի անդամները լուծում կարևոր խնդիրները

Ցանկացած դեպքում կարևորը ոչ թե բնակավայրի չափերն են կամ այնտեղ ապրող մարդկանց թվաքանակը, այլ այն, որ այդ մարդիկ իրենց համարեն մեկ միասնական հանրության՝ համայնքի անդամներ: Միայն այդպիսի գիտակցությամբ միավորված համայնքը տեղական և ընդհանուր հասարակական ու պետական ջանքերի զուգակցությամբ միավորված համայնքը տեղական և լուծել իր համար կենսականորեն կարևոր խնդիրներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: