Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քիմիա Հոկտեմբերի 26-30

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ
խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Այդ խառնուրդի վրա ավելացնում ենք ջուր: Այդ դեպքում փայտի թեփը դուրս կգա ջրի երես, իսկ ավազը կնստի տարայի տակակին:

2* Ունենք ջուր և ծծմբի (IV) օքսիդ (H2O,SO2):

Գրել այս 2 նյութի

.ֆիզիկական հատկությունները(ագրեգատային վիճակը (գազ, հեղուկ, պինդ), գույնը, հոտը, համը, խտությունը, ջերմահաղորդականությունը, էլեկտ- րահաղորդականությունը, հալման եւ եռման ջերմաստիճանները, լուծելիությունը ջրում եւ այլ լուծիչներում)

H2O- հեղուկ, համ չունի, հոտ չունի, գույն չունի, խտությունը 18, ջերմահաղորդականություն-ունի,
էլեկտրահաղորդականություն-ունի, հալման և եռման ջերմաստիճաններ-100C, լուծելիությունը ջրում և այլ լուծիչներում-լուծվում է:

.նշել թե քանի քիմիական տարրից են կազմված,մոլեկուլը կազմող տարրերի հարաբերական ատոմային զանգվածները [Ar-ները]

Ar(H)=1

Ar(O)=16

.նյութում տարրերի զանգվածների հարաբերությունը.

1;16

.հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը. (Mr)

Mr=2Ar(H)+Ar(O)=2+16=18

.մոլեկուլում` ատոմների միջև առկա քիմիական կապի տեսակը

.մոլեկուլներում տարրերի ատոմների օքսիդացման աստիճանները

+1 -2

.զանգվածային բաժինները.( w) 

[ω = χ . Ar(∋) /Mr .100%]
[ω = 2*1) /18 *100%]=10
[ω = 1 *16 /18 .100%]=80

.մոլեկուլի բացարձակ զանգվածը. (m0)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: