English Task

I. Շարունակեք միտքը՝ օգտագործելքվ փակագծում տրված բառը ըատ օրինակի:

 1. Tell him about it again. He is so forgetful.
 2. Let’s go up and comfort her. She is so helpless.
 3. What’s the matter with you today. Why are you so sad?
 4. I can’t accept your invitation because I am very busy on that day. I am so sorry.

II. Combine the two sentences by using “so that”.

 1. He was so sleepy that he couldn’t wake up.
 2. This picture is so beautiful that I am going to hang it in my room.
 3. The work was so easy that he finished it early.
 4. I was so tired that I went to bed immediately.

III. Translate into English

 1. Ֆիլմն այնքան հուզիչ էր: The movie was so touching.
 2. Դա այնքան հուզիչ ֆիլմ էր: That was such a touching movie.
 3. Աշխատանքը հոգնեցուցիչ էր: The work was so tiring.
 4. Դա այնքան հոգնեցուցիչ աշխատանք էր: That was such tiring work.
 5. Աշխատանքն այնքան հոգնեցուցիչ էր, որ դրանից հետո չկարողացանք թենիս խաղալ: The work was so tiring that we were not able to play tennis after that.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: